Zber údajov o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce potrebných na rozdežovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na financovanie originálnych školských kompetencií - rok 2019.

Zber údajov potrebných na rozdežovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na financovane originálnych školských kompetencií sa uskutočňuje podža § 7 ods. 4 a 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podža § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnos od 1.9.2018 ), zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnú počty detí, žiakov, poslucháčov podža stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na účely rozdežovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam pre rok 2019 najneskôr do 30. septembra 2018.

 

Zber údajov sa uskutoční prostredníctvom Centrálneho registra na adrese: crinfo.iedu.sk (adresa bude spresnená oddelením správy rezortných dát).