Aktuálne informácie

pre spracovávateľov správy o hospodárení a súhrnnej správy o hospodárení za rok 2021

  

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“) predložia zriaďovatelia škôl a školských zariadení (obce, VÚC, regionálne úrady školskej správy, súkromní a cirkevní zriaďovatelia) regionálnym úradom školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) súhrnnú správu o hospodárení (ďalej len „SúSoH“) do 15. apríla za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podľa § 9l ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. predložia zriaďovatelia zariadení predprimárneho vzdelávania vedené v registri podľa osobitného predpisu (ďalej len „registrované zariadenia“) regionálnym úradom školskej správy SúSoH do 15. apríla za predchádzajúci kalendárny rok za registrované zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Január 2022 platné pre spracovanie SoH za rok 2021

 

Ø  Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí, súkromných a cirkevných zriaďovateľov nevypĺňajú riadok 016 kapitálové výdavky na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, a na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov v súlade s § 7 ods. 9 zákona.

 

Ø  Preplatky zo zúčtovania preddavkov (napr. z energií) poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy za rok 2020 sa v Správe o hospodárení za rok 2021 nevykazujú.

 

Ø  Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl bol v roku 2021 poskytnutý v súlade s § 1 ods. 1 písm. b a § 6b zákona na deti materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky/deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy.

 

Ø  Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, poskytuje v rokoch 2021 až 2024 aj pre registrované zariadenia v súlade s § 9l zákona.

 

Ø  V roku 2021 sa v Správe o hospodárení vykazujú aj finančné prostriedky poskytnuté školám, materským školám, základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam formou príspevku na špecifiká (§ 4af zákona).

 

Ø  V roku 2021 sa v Správe o hospodárení vykazujú aj finančné prostriedky poskytnuté školám z Plánu obnovy a odolnosti formou príspevku na špecifiká (zákon č. 368/2021, § 26, ods. 3).

 

Výkaz k správe o hospodárení


Vo výkaze pre rok 2021 nastala zmena po obsahovej stránke. V rámci nenormatívnych výdavkov (r. 008-105) bol pridaný príspevok na špecifiká – riadok 105 (§ 4af zákona) a súčasne bol pridaný riadok na Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti – riadok 027 (zákon č. 368/2021 Z. z.).

 

Na prvej strane výkazu sa sledujú zdroje financovania, čerpanie bežných a kapitálových výdavkov, nevyčerpané finančné prostriedky a hospodársky výsledok. V rámci bežných výdavkov sa sledujú  mzdy spolu, ďalej poistné a bežné transfery jednotlivcom.

 

Upozorňujeme na nasledovné riadky výkazu:

 

Ø  riadok 008 – odchodné -  v stĺpci E – bežné transfery jednotlivcom sa uvádzajú finančné prostriedky vyplatené na odchodné bez poistného. Vyplatené poistné k odchodnému  sa vypĺňa v riadku 005 mzdy a poistné, v stĺpci D poistné.

 

Ø  riadok 013 - rozvojové projekty (BV) školy vykazujú v nenormatívnych  finančných prostriedkoch aj finančné prostriedky poskytnuté  na rozvojové projekty (RP) hradené z bežných výdavkov, a to na nasledovné RP: Čítame radi 2, Múdre hranie, Spolu múdrejší, Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách, Enviroprojekt, Finančná gramotnosť, Letná škola, Predškoláci, Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021, Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021, Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021, Zdravie a bezpečnosť v školách, Múdre hranie 2, Snoezelen miestnosť, Podpora doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia.

 

Ø  riadok 016 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov - uvedie sa výška finančných prostriedkov zo ŠR na kapitálové výdavky určená na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS. Školy ostatných zriaďovateľov tento riadok nevypĺňajú. 

 

Ø  riadok 018 – rozvojové projekty (KV) – školy na tomto riadku vykážu finančné prostriedky na kapitálové výdavky, ktoré im boli pridelené na rozvojové projekty: Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách, Snoezelen miestnosť.

 

Ø  riadok 023  - vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie.

-          Špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS uvedú poplatky vyberané v ŠMŠ, v ŠKD, v CVČ.

-          Súkromné a cirkevné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie sem uvedú výber školného.

-          Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov tento riadok nevypĺňajú!

 

Finančné prostriedky, ktoré pridelila obec alebo VÚC z podielových daní MŠ, ZUŠ, JŠ a školským zariadeniam sa do výkazu neuvádzajú!

Rovnako sa neuvádzajú ani finančné prostriedky použité v obciach a VÚC na rekonštrukcie školských objektov a modernizáciu škôl a školských zariadení financované z vlastných príjmov samosprávy (podielové dane).

 

 Na druhej strane výkazu sa  sledujú prevádzkové výdavky. V samostatných stĺpcoch  sa sledujú výdavky na teplo, na výchovno-vzdelávací proces a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

 

Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2021 budú vypĺňať:

 

1.   školy s právnou subjektivitou (všetci zriaďovatelia),

2.   špeciálne materské školy (ďalej len „ŠMŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou len v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS,

3.  materské školy (ďalej len „MŠ“) s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v prípade, že dostali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky/deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a deti materskej školy, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy; na vzdelávacie poukazy; príspevok na špecifiká alebo na rozvojové projekty.

4.  registrované zariadenia, ktoré dostali finančné prostriedky na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

5. základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“), jazykové školy (ďalej len „JŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že im boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy, na príspevok na špecifiká alebo na rozvojové projekty.

6.   zriaďovateľ jeden spoločný výkaz za

-    školy bez právnej subjektivity (všetci zriaďovatelia),

-    ŠMŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity (zriaďovateľ RÚŠS),

-  MŠ bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že dostali finančné prostriedky zo ŠR na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky/deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a deti materskej školy, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy; na vzdelávacie poukazy; na príspevok na špecifiká alebo na rozvojové projekty.

-  ZUŠ, JŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, ak dostali finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy, na príspevok na špecifiká alebo na rozvojové projekty.

 

Príručka k spracovaniu SoH

V záujme zabezpečenia správneho spracovania výkazu k správe o hospodárení odporúčame pozrieť si zmeny v časti Otázky a odpovede, kde sú uvedené praktické príklady. V záverečnej časti príručky boli zaktualizované aj kontaktné údaje.

 

Sprístupnenie webovej aplikácie

Webová aplikácia na vypracovanie výkazu k Súhrnnej správy o hospodárení bude sprístupnená od 15. 3. 2022.


Rekapitulácia dôležitých termínov

-         Školy a školské zariadenia odovzdajú SoH svojmu zriaďovateľovi do 1. 4. 2022

-         Zriaďovatelia odovzdajú SúSoH na príslušný RÚŠS do 15. 4. 2022

-         RÚŠS odovzdajú SúSoH na MŠVVaŠ SR do 26. 4. 2022.