Aktuálne informácie

pre spracovávateľov správy o hospodárení a súhrnnej správy o hospodárení za rok 2016

 

 

30.1. 2017 – zmeny platné pre spracovanie SoH za rok 2016

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.) predložia zriaďovatelia škôl a školských zariadení (obce, VÚC, okresné úrady v sídle kraja, súkromní a cirkevní zriaďovatelia) okresným úradom v sídle kraja (ďalej len „OÚ v sídle kraja“) súhrnnú správu o hospodárení (ďalej len „SúSoH“) do 15. apríla za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Výkaz k správe o hospodárení


Na prvej strane výkazu sa sledujú zdroje financovania, čerpanie bežných a kapitálových výdavkov, nevyčerpané finančné prostriedky a hospodársky výsledok. V rámci bežných výdavkov sa sledujú  mzdy spolu, ďalej poistné a bežné transfery jednotlivcom.


! ZMENY:

Ø  Pribudol riadok 103príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode a riadok 104 – príspevok na školu v prírode. V  riadku 103 sa  uvedie výška príspevku na lyžiarsky kurz a v riadku 104 príspevok pridelený školám na školy v prírode.


Ø  Na riadku 013 - rozvojové projekty (BV) budú školy vykazovať v nenormatívnych  finančných prostriedkoch aj finančné prostriedky poskytnuté  na rozvojové projekty (RP) hradené z bežných výdavkov a to na nasledovné RP: Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách, Protidrogová prevencia, Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo, Enviroprojekt, Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave, Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania, Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy, Zdravie a bezpečnosť v školáchZvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám, Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – telocvične.

 

Ø   Na riadku 018 – rozvojové projekty (KV) budú školy vykazovať finančné prostriedky poskytnuté na nasledovné rozvojové projekty: Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím, Podpora rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične.

 

Upozorňujeme tiež na nasledovné riadky výkazu:


Ø  riadok 008 – odchodné -  v stĺpci E – bežné transfery jednotlivcom sa uvádzajú finančné prostriedky vyplatené na odchodné bez poistného. Vyplatené poistné k odchodnému  sa vypĺňa v riadku 005 mzdy a poistné, v stĺpci D poistné,

 

Ø  riadok 016 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov  - uvedie sa výška finančných prostriedkov zo ŠR na kapitálové výdavky určená na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí a cirkevných zriaďovateľov uvedú na tomto riadku finančné prostriedky zo ŠR na kapitálové výdavky určené na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa tento riadok nevypĺňajú.

 

Ø  riadok 023  - vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie.

- Špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja uvedú poplatky vyberané v ŠMŠ, v ŠKD, v CVČ.

- Súkromné a cirkevné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie sem uvedú výber školného.

- Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov tento riadok nevypĺňajú!

 

Finančné prostriedky použité v obciach a VÚC na rekonštrukcie školských objektov a modernizáciu škôl a školských zariadení financované z vlastných príjmov samosprávy (podielové dane) sa do výkazu neuvádzajú!

 

Na druhej strane výkazu sa  sledujú prevádzkové výdavky. V samostatných stĺpcoch  sa sledujú výdavky na teplo, na výchovno-vzdelávací proces a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

 

Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2016 budú vypĺňať:


1.      školy s právnou subjektivitou (všetci zriaďovatelia),

2.      špeciálne materské školy (ďalej len „ŠMŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou len v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja,

3.      materské školy (ďalej len „MŠ“) s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v prípade, že dostali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) ako príspevok na výchovu a vzdelávanie päťročných detí  alebo na vzdelávacie poukazy,  

4.      základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“), jazykové školy (ďalej len „JŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  pôsobnosti obcí, VÚC cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že im boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy,

5.      zriaďovateľ jeden spoločný výkaz za

-       školy bez právnej subjektivity (všetci zriaďovatelia),

-       ŠMŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity (zriaďovateľ OÚ v sídle kraja),

-       MŠ bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že dostali finančné prostriedky zo ŠR určené na výchovu a vzdelávanie päťročných detí alebo na vzdelávacie poukazy,

-       ZUŠ, JŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, ak čerpali finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy.

 

Príručka k spracovaniu SoH

V záujme zabezpečenia správneho spracovania výkazu k správe o hospodárení odporúčame pozrieť si zmeny v časti Otázky a odpovede, kde sú uvedené praktické príklady. V záverečnej časti príručky boli zaktualizované aj kontaktné údaje.

 

Sprístupnenie webovej aplikácie

Webová aplikácia na vypracovanie výkazu k Súhrnnej správy o hospodárení bude prístupná od  13. 3. 2017.

 

Rekapitulácia dôležitých termínov

-          Školy a školské zariadenia odovzdajú SoH svojmu zriaďovateľovi do 3.4.2017

-          Zriaďovatelia odovzdajú SúSoH na príslušný OÚ v sídle kraja  do 15.4.2017

-          OÚ v sídle kraja odovzdajú SúSoH na MŠVVaŠ  SR do 25.4.2017.