Aktuálne informácie

pre spracovávateľov správy o hospodárení a súhrnnej správy o hospodárení za rok 2018

  

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.) predložia zriaďovatelia škôl a školských zariadení (obce, VÚC, okresné úrady v sídle kraja, súkromní a cirkevní zriaďovatelia) okresným úradom v sídle kraja (ďalej len „OÚ v sídle kraja“) súhrnnú správu o hospodárení (ďalej len „SúSoH“) do 15. apríla za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Január 2019 – zmeny platné pre spracovanie SoH za rok 2018

 

Ø  Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí a cirkevných zriaďovateľov nevypĺňajú v riadku kapitálové výdavky na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, a na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov „Zdroje 2018“, v súlade s § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z.

 

Ø  Preplatky zo zúčtovania preddavkov poskytnutých v rámci preneseného výkonu štátnej správy za rok 2017 sa v Správe o hospodárení za rok 2018 nevykazujú.

 

Ø  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl bol v roku 2018 vyplácaný v súlade s § 1 ods. 1 písm. b a § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. na deti ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy. 

 

Výkaz k správe o hospodárení


Výkaz pre rok 2018 ostáva po formálnej stránke aj obsahovej stránke nezmenený.

 

Na prvej strane výkazu sa sledujú zdroje financovania, čerpanie bežných a kapitálových výdavkov, nevyčerpané finančné prostriedky a hospodársky výsledok. V rámci bežných výdavkov sa sledujú  mzdy spolu, ďalej poistné a bežné transfery jednotlivcom.

 

Upozorňujeme na nasledovné riadky výkazu:

 

Ø  riadok 008 – odchodné -  v stĺpci E – bežné transfery jednotlivcom sa uvádzajú finančné prostriedky vyplatené na odchodné bez poistného. Vyplatené poistné k odchodnému  sa vypĺňa v riadku 005 mzdy a poistné, v stĺpci D poistné,

 

Ø  riadok 013 - rozvojové projekty (BV) školy vykazujú v nenormatívnych  finančných prostriedkoch aj finančné prostriedky poskytnuté  na rozvojové projekty (RP) hradené z bežných výdavkov a to na nasledovné RP: Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, Protidrogová prevencia, Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo, Enviroprojekt, Zavádzanie grafických systémov do vyučovacieho procesu stredných odborných škôl, I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika, Zdravie a bezpečnosť v školách,  Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti, Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám.

 

Ø  riadok 016 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov   - uvedie sa výška finančných prostriedkov zo ŠR na kapitálové výdavky určená na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí a cirkevných zriaďovateľov neuvádzajú na tomto riadku „Zdroje 2018“. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa tento riadok nevypĺňajú. 

 

Ø  riadok 018 – rozvojové projekty (KV) školy vykazujú finančné prostriedky poskytnuté na nasledovné rozvojové projekty: Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím, Zdravie na tanieri.

 

Ø  riadok 023  - vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie.

-          Špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja uvedú poplatky vyberané v ŠMŠ, v ŠKD, v CVČ.

-          Súkromné a cirkevné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie sem uvedú výber školného.

-          Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov tento riadok nevypĺňajú!

 

Finančné prostriedky použité v obciach a VÚC na rekonštrukcie školských objektov a modernizáciu škôl a školských zariadení financované z vlastných príjmov samosprávy (podielové dane) sa do výkazu neuvádzajú!

 

Na druhej strane výkazu sa  sledujú prevádzkové výdavky. V samostatných stĺpcoch  sa sledujú výdavky na teplo, na výchovno-vzdelávací proces a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

 

Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2018 budú vypĺňať:

 

1.   školy s právnou subjektivitou (všetci zriaďovatelia),

2.   špeciálne materské školy (ďalej len „ŠMŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou len v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja,

3.  materské školy (ďalej len „MŠ“) s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v prípade, že dostali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) ako príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy, alebo na vzdelávacie poukazy,

4.   základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“), jazykové školy (ďalej len „JŠ“) a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  pôsobnosti obcí, VÚC cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že im boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy,

5.   zriaďovateľ jeden spoločný výkaz za

-       školy bez právnej subjektivity (všetci zriaďovatelia),

-       ŠMŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity (zriaďovateľ OÚ v sídle kraja),

-       MŠ bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, že dostali finančné prostriedky zo ŠR určené na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ak zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukázal riaditeľovi materskej školy alebo na vzdelávacie poukazy,

-      ZUŠ, JŠ a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov len v prípade, ak čerpali finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy.

 

Príručka k spracovaniu SoH

V záujme zabezpečenia správneho spracovania výkazu k správe o hospodárení odporúčame pozrieť si zmeny v časti Otázky a odpovede, kde sú uvedené praktické príklady. V záverečnej časti príručky boli zaktualizované aj kontaktné údaje.

 

Sprístupnenie webovej aplikácie

Webová aplikácia na vypracovanie výkazu k Súhrnnej správy o hospodárení bude sprístupnená od  13. 3. 2019.

 

Rekapitulácia dôležitých termínov

-          Školy a školské zariadenia odovzdajú SoH svojmu zriaďovateľovi do 4. 4. 2019

-          Zriaďovatelia odovzdajú SúSoH na príslušný OÚ v sídle kraja  do 15. 4. 2019

-          OÚ v sídle kraja odovzdajú SúSoH na MŠVVaŠ  SR do 26. 4. 2019.